Ny fjärrvärmeledning mellan Bankeryd och Habo

Under 2022 inledde Habo Energi, Jönköping Energi och Habo kommun ett samarbete som innebär att våra två fjärrvärmesystem kommer kopplas ihop mellan Kärnekulla och Bankeryd. Samtidigt sker en utbyggnad av fjärrvärmenätet i Habo tätort. Satsningen kommer att bli en ekonomiskt och miljömässigt fördelaktig lösning. I samband med arbetet kommer Habo kommun att förstärka och trygga framtida vattenförsörjning för Habo tätort genom nya vattenledningar.

Habo tätort och delar av Bankeryd påverkas av arbetet 

Arbetet kommer att delas upp i olika etapper längs med sträckan mellan Bankeryd och Habo. Jönköping Energi ansvarar för projektet och samordnar med Habo Energi och Habo kommun. Med start vecka 32 påbörjades arbetet  i Habo tätort, ett arbete som snart är slutfört.  Under januari - mars påbörjas nya etapper i både Bankeryd och  delar i områdena runtomkring Habo. Det kommer innebära störningar i trafiken och för berörda i området. Cykelvägen kommer att ledas om medan arbetet pågår.  Vi vill redan nu be om ursäkt för att arbetet kommer att innebära störningar och vi försöker minimera störningarna så gott det går. Vi ber dig att respektera gällande avstängningar och följa skyltning för omledning. Det är dels för din egen säkerhet men också för att arbetet ska gå så smidigt som möjligt.

Aktuella etapper under våren 2023 

Domeån och trafikplats Domsand 

Arbete med schaktning, läggning av vattenledning samt fjärrvärmeledning kommer att pågå under januari- mars på sträckan längs med Domneån upp till trafikplats Domsand. Arbetet går fram enligt den lila linjen på kartan. Arbetet kan komma att påverka en viss störning på  gång- och cykelväg då det kommer att vara trångt på sträckan. 

 

Bild 2_red.jpg

Gång- och cykelväg Fiskebäck

Grävning genom fårhage längs med gång- och cykelväg Fiskebäck. Arbetet går fram enligt den lila linjen på kartan och kommer att pågå under januari - mars. 

 

bild 3_red.jpg

Domsandsvägen och Habovägen i Bankeryd påverkas av arbetet

Arbete pågår med ledningsläggning och återfyllning i området kring Habovägen och Domsandsvägen i Bankeryd. Arbetet går fram enligt den lila linjen på kartan. Arbetet beräknas pågå under januari-mars 2023. Det kommer innebära störningar i biltrafiken och i område runt omkring. Det kommer stundtals bli trångt på sträckan med begränsad framkomlighet på grund av byggfordon. Arbetet kommer inte att påverka cykel och gångvägar mellan Bankeryd - Habo.  

Bild 4_red.jpg

Sträckan - Vidablicksvägen - Furuviks IP – Lillån – Pumpstation

Fortsatt pågående arbete i Bankeryd med schaktning, ledningsläggning, svetsning och grundläggning bro. Läggning av fjärrvärme i bro över Lillån.  Sträcka går fram enligt den röda linjen på kartan. Arbetet kommer att pågå under januari-mars.

 

bild 1_red.jpg

Slutförande av Kråkerydsvägen och Fanérgatan i Habo 

Nu är arbetet med fjärrvärme klart i Habo.  Arbetet har fortlöpt bra, man har återställt så långt man har kunnat.  Asfalt saknas till viss del på Fanergatan och Elektrikergatan norr ut. Arbetet kommer att slutföras under våren 2023.  

utbyggnad_habo_gron.PNG

Vart kan jag vända mig med synpunkter?

Har du synpunkter eller frågor är det enklast att du vänder dig direkt till någon av våra projektledare för byggnationen.

Byggprojektledare

Mikael Andersson
E-post: mikael.andersson@bsv.se

Telefon: 070-567 67 16

Projektansvarig

Svante Berglund
E-post: svante.berglund@jonkopingenergi.se

Telefon: 036-10 32 43

Ett samarbetsprojekt mellan: 
logotyper_hemsida_2778x500px.png