Samråd i samband med investeringar i vårt elnät

Här listar vi aktuella samråd som vi har kring vårt elnät. Det kan vara både samråd vid nybyggnation eller förlängning av befintliga markavtal.

Samråd förlängd koncession 45 kV ledning Strand - Ölmstad

Jönköpings Energi Nät AB (JENAB) planerar att ansöka om förlängt tillstånd, så kallad nätkoncession för linje, för befintliga ledningar mellan Strand och Ölmstad, Jönköpings kommun, Jönköpings län. Inför koncessionsansökan genomförs nu samråd med fastighetsägare och närboende samt myndigheter och övriga intressenter. Samrådet är en viktig del i tillståndsprocessen med syfte att informera, inhämta kunskap samt ge berörda parter möjligheter att lämna synpunkter. Inkomna synpunkter och information under samrådet kommer utgöra underlag för det fortsatta arbetet med framtagande av en miljökonsekvensbeskrivning och koncessionsansökan. Utgångspunkten inför en ansökan om förlängd koncession är att i första hand bibehålla ledningarna i befintliga sträckningar och utformningar.

Samrådsunderlag:

Samrådsunderlag förlängd koncession 45 kV ledning Strand - Ölmstad (pdf)

Bilaga 1 Karta Riksintressen (pdf)

Bilaga 2 Karta Natur och kultur (pdf)

 

Har du frågor eller önskar få samrådsunderlaget skickat med post är du välkommen att kontakta Peter Waldeck på tel. 031-17 22 05.

 

Synpunkter lämnas senast den 28 maj 2021 skriftligen via e-post peter.waldeck@nektab.se eller brev på adress:
NEKTAB, Nordisk ElkraftTeknik AB
att: Peter Waldeck
Flöjelbergsgatan 20 C
431 37 Mölndal