Elnätspriser

Nätavgiften är den avgift du betalar till elnätsföretaget för att få din el hem till dig. Nätavgiften består dels av en fast del beroende på din mätarsäkring, dels en rörlig del som beror på hur mycket el du använder samt skatter och avgifter.

I nätavgiften ingår kostnaden för elledningar, drift och underhåll. Elnätet kommer från vårt stora nationella stamnät, och till slut fram till kunden.

 

Nätavgiften för företag kan tas ut som en effekttariff eller en säkringstariff. Effekttariffen används vid större uttag och säkringstariffen vid mindre.

Alla anläggningar från 80A och uppåt blir timmätta.

 

Dina elkostnader består av tre delar:

 • Kostnaden för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsföretag.
 • Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretaget.
 • Kostnad för skatter och avgifter till staten. Betalas till elnätsföretaget om ni inte själva är skattskyldiga.
   

Skatterna består av energiskatt på el som för de flesta i Sverige är 39,2 öre per kilowattimme, kWh. Dessutom tillkommer moms med 25 procent som läggs på summan av kostnaden för el, transport av el och energiskatt på el. Moms betalas både till elhandelsföretagen och till elnätsföretagen. Energiskatten betalas utifrån mängden använd el, mätt i kWh, oavsett hur kostnaden för elnätsabonnemanget beräknas.

 

Avgifter till staten består av elsäkerhets-, nätövervaknings- och beredskapsavgifter på totalt 54,65 kronor per år.


Fast nätavgift

Alla priser inkl. moms gäller från 2023-01-01

Enkeltariff (L2)    

16 A lägenhet 
Fast nätavgift: 102 kr/mån

 

20 A lägenhet 
Fast nätavgift: 194 kr/mån

 

16 A 
Fast nätavgift: 194 kr/mån

 

20 A 
Fast nätavgift: 299 kr/mån

 

25 A 
Fast nätavgift: 390 kr/mån

 

35 A 
Fast nätavgift: 549 kr/mån

 

50 A
Fast nätavgift: 786 kr/mån

 

63 A 
Fast nätavgift: 988 kr/mån

 

80 A 
Fast nätavgift: 1278 kr/mån

 

100 A
Fast nätavgift: 1593 kr/mån

 

125 A 
Fast nätavgift: 1991 kr/mån

 

160 A
Fast nätavgift: 2555 kr/mån

 

200 A 
Fast nätavgift: 3197 kr/mån

 

Lägenhetstariff tillämpas då tre eller flera mätare är anslutna till samma serviskabel och mätarsäkring är på maximalt 20A.


Tidstariff (L4) och tillfälliga anslutningar (T)    

16 A lägenhet 
Fast nätavgift: 223 kr/mån

 

16 A 
Fast nätavgift: 304 kr/mån

 

20 A 
Fast nätavgift: 428 kr/mån

 

25 A 
Fast nätavgift: 575 kr/mån

 

35 A 
Fast nätavgift:  789 kr/mån

 

50 A
Fast nätavgift: 1142 kr/mån

 

63 A 
Fast nätavgift: 1433  kr/mån

 

80 A 
Fast nätavgift: 1752 kr/mån

 

100 A
Fast nätavgift: 2446 kr/mån

 

125 A 
Fast nätavgift: 3326  kr/mån

 

160 A
Fast nätavgift: 4678 kr/mån

 

200 A 
Fast nätavgift: 5851 kr/mån

 

I den fasta nätavgiften ingår följande myndighetsavgifter:

 

 • Elberedskapsavgift 39,20 kr/år
 • Elsäkerhetsavgift 11,10 kr/år
 • Nätövervakningsavgift 4,35 kr/år

 

Säkringsstorlek över 200 A
Vid säkringsstorlek över 200 A debiteras effekttariff.

 

Rörlig nätavgift    

Den rörliga nätavgiften kallas på fakturan för "överföring".

 

Överföring Enkeltariff (L2, T): 25,84 öre/kWh 

 

Överföring högpris Tidstariff (L4): 33,36 öre/kWh

 

Överföring lågpris Tidstariff (L4): 8,13 öre/kWh 

 

Överföring gäller för kunder med enkeltariff, det vill säga samma nätavgift oavsett tid på dygnet eller året. Alla nya kunder får denna tariff.


Överföring högpris och lågpris gäller kunder med tidstariff. Högpris kl 7.00 - 22.00 måndag-fredag, november-mars, lågpris all övrig tid.

 

Särskilda avgifter Elnät

 • Avstängning/Tillkoppling vid utebliven betalning: 1875 kr
 • Besök vid Avstängning/Tillkoppling vid utebliven betalning: 875 kr
 • Avstängning/Tillkoppling på kunds begäran: 1875 kr
 • Plomberingskopp: 400 kr

   

Byggel

För byggel gäller Tidstariff (L4) enligt ovan.

Inger förklarar

Från 1 januari 2023 kommer Jönköping Energi Nät att höja elnätsavgiften med i snitt 18 procent. Inger Niss, Ansvarsområdeschef Elnät och Stadsnät berättar mer om anledningen.

Energiskatt

Vi betalar energiskatt på all el som används i Sverige. Energiskatten är en lagstadgad skatt i Sverige.

Aktuell skattesats på el
45 öre/kWh (36 öre/kWh exklusive moms) för de flesta kunder i Sverige.

Från 1 januari 2023 är den nya skattesatsen 49 öre/kWh (39,2 öre exklusive moms)

Avtal och villkor

Elmarknaden i Sverige styrs av såväl ellagen, branschens allmänna villkor samt lokala villkor och bestämmelser. 

Ta del av fler elnättjänster