Klimatbokslut

Klimatbokslutet visar vilken klimatpåverkan vår verksamhet har på samhället. Både egna utsläpp och utsläpp som undviks på andra håll tack vare verksamheten ingår i bokslutet. Vårt senaste bokslut är för 2020.

Lise-Lott Karlsson, anläggningstekniker
Lise-Lott Karlsson, anläggningstekniker

Våra produkter som värme, el och stadsnät behövs för att samhället ska fungera och samtidigt vara en del av vår vision att vara en god kraft för ett gott samhälle.

 

Klimatbokslut 2020

Klimatbokslut 2019

Klimatbokslut 2018

Klimatbokslut 2017

Klimatbokslut 2016 

 

Frågor och svar om klimatbokslutet

Ett klimatbokslut som det Jönköping Energi har gjort kan väcka en del frågor. Här har vi samlat några frågor och svar.


1. Jönköping Energi eldar ett av sina kraftvärmeverk med avfall. Hur ställer sig Jönköping Energi sig till påståendet att i det korta perspektivet är det bra att man eldar sopor i stället för kol, men att det inte är långsiktigt hållbart att vi har ett energisystem som bygger på att vi producerar en massa avfall?
 

  • Att ta vara på energin i avfallet är ett smart sätt att hushålla med resurser.
  • Det är inte avfallsförbränningen som skapar avfallet utan konsumtionen. Så länge avfallet finns måste vi se till att hantera det så bra som möjligt.
  • Att förebygga avfall och återvinna material är viktigt och bra och står inte i motsats till att vi tar hand om det brännbara avfall som blir över på bästa sätt.
  • På mycket lång sikt kan det finnas möjligheter att få till kretsloppet så att avfallsförbränning inte behövs. Idag deponeras mycket avfall i Europa, även om vi inte gör det i Sverige.  


2. Kan det bli ett problem för vårt sätt att producera energi med avfall när resten av världen kommer ikapp och också vill bränna sina sopor? 
 

  • Vi vill producera energi från avfall som inte går att återvinna för att undvika deponering och ersätta annan energiproduktion.
  • I Sverige är det gynnsamt att göra det eftersom vi använda energin till både fjärrvärme och el.
  • Den är mycket önskvärt att avfallshanteringen utvecklas snabbare och någon gång i framtiden hinner i fatt Sverige (och några andra länder i Sveriges position). Tills dess ska vi göra vad vi kan för att minska miljöbelastningen.
  • Om vi får en situation med minskade mängder brännbart avfall så får energiföretagen anpassa sig efter detta. Detta sker inte över en natt och anpassningen kan göras succesivt. 


3. Mycket av avfallet som Jönköping Energi eldar är plast. Är det ett bekymmer och hur kan man kalla avfallet för förnyelsebart när det är olja som plasten är gjord av?
 

  • I klimatbokslutet kallas den förnyelsebara andelen för förnyelsebar och den fossila andelen för fossil.
  • Att elda plast bidrar till ökad klimatpåverkan, vilket tydligt framgår och beskrivs i rapporten. Att minska mängden plast i det brännbara avfallet är önskvärt och kommer att leda till att energiåtervinningen förbättras ytterligare.