Tillsynen görs på högspänningsanläggningen fram till lågspänningssidan på transformatorn. Tillsynsintervallet anpassas efter anläggningens behov t ex. ålder, miljö, belastning och teknik. Efter varje tillsyn skickas dokument-ation till anläggningsägaren. I tillsynsprotokollet framgår vilka eventuella åtgärder vi anser att ska göras för att upprätthålla en hög driftsäkerhet. Vår personal kan hjälpa till att utföra dessa åtgärder. Pris lämnas separat vid varje tillfälle.

Termovisionsmätning görs alltid under vinterhalvåret varje år för att ge en bra bild av anläggningens driftstatus. 

Avtalet löper tillsvidare och så länge anläggningsägaren önskar.

Innehavare av en starkströmsanläggning har ett ansvar enligt  Elsäkerhetsverkets föreskrift  ELSÄK-FS 2008:3 och 2010:3

2 § Enligt 4 § starkströmsförordningen (2009:22) ska innehavaren av en anläggning fortlöpande kontrollera anläggningens säkerhet.

Kontrollen ska vara anpassad till anläggningens beskaffenhet, ålder, omgivande miljö och användning.

3 § Genom kontroll enligt 2 § ska anläggningens innehavare försäkra sig om att anläggningen uppfyller gällande bestämmelser.

Det här ingår

    • Regelbunden tillsyn    
    • Tillsynsprotokoll
    • Driftstatus efter termovisionsmätning.

Vi gör tillsyn av:
    • Byggnadsdelar runt ställverket 
    • Hela högspänningsanläggningen 
    • Transformator, oljenivå, torkmedel (silicagel), temperatur. 
    • Kontroll att nödbelysning fungerar 
    • Vattennivå på batterier

Underhållsavtal högspänning

Alla innehavare av högspänningsanläggningar är skyldiga att utföra kontroll av sin anläggning. Våra kompententa och erfarna högspänningstekniker har stor erfarenhet av högspänningsanläggningar och kan hjälpa till med den obligatoriska kontrollen. Samtidigt erbjuder vi ett underhållsavtal med regelbunden okulär tillsyn till ett fast pris per år.

Tillsynen görs på högspänningsanläggningen fram till lågspänningssidan på transformatorn. Tillsynsintervallet anpassas efter anläggningens behov t ex. ålder, miljö, belastning och teknik. Efter varje tillsyn skickas dokument-ation till anläggningsägaren. I tillsynsprotokollet framgår vilka eventuella åtgärder vi anser att ska göras för att upprätthålla en hög driftsäkerhet. Vår personal kan hjälpa till att utföra dessa åtgärder. Pris lämnas separat vid varje tillfälle.

Termovisionsmätning görs alltid under vinterhalvåret varje år för att ge en bra bild av anläggningens driftstatus. 

Avtalet löper tillsvidare och så länge anläggningsägaren önskar.

Innehavare av en starkströmsanläggning har ett ansvar enligt  Elsäkerhetsverkets föreskrift  ELSÄK-FS 2008:3 och 2010:3

2 § Enligt 4 § starkströmsförordningen (2009:22) ska innehavaren av en anläggning fortlöpande kontrollera anläggningens säkerhet.

Kontrollen ska vara anpassad till anläggningens beskaffenhet, ålder, omgivande miljö och användning.

3 § Genom kontroll enligt 2 § ska anläggningens innehavare försäkra sig om att anläggningen uppfyller gällande bestämmelser.

Det här ingår

    • Regelbunden tillsyn    
    • Tillsynsprotokoll
    • Driftstatus efter termovisionsmätning.

Vi gör tillsyn av:
    • Byggnadsdelar runt ställverket 
    • Hela högspänningsanläggningen 
    • Transformator, oljenivå, torkmedel (silicagel), temperatur. 
    • Kontroll att nödbelysning fungerar 
    • Vattennivå på batterier