Kvotplikt - för förnybar elproduktion

Lagen om elcertifikat, som trädde i kraft 2003 gynnar elproduktion från förnybara energikällor så som vindkraft, småskalig vattenkraft, solenergi och biobränsle.

Under 2017 utökade riksdagen målet för systemet  gällande elcertifikat med 18 TWh nya elcertifikat fram till  2030. Dessutom förlängs systemet till 2045. Målet är att öka den förnybara elproduktionen med 25 TWh fram till 2020 jämfört med 2002 års nivåer.

Vad är kvotplikt?

Som elleverantör har  Jönköping Energi kvotplikt för all el som levereras till  kund.

Kvotplikt innebär att elleverantören ska köpa elcertifikat motsvarande den volym el som bolaget säljer utifrån kvotnivåer som är förutbestämda för varje år, se Energimyndighetens hemsida.

I slutet juni 2018 tog regeringen beslut om ändring av kvotnivån. Kvotnivån för 2019 är 30,5 %. (Förordningen 2011:1480 om elcertifikat)

Som kund betalar du elcertifikatavgift

Som elkund betalar du elcertifikatsavgift som baseras på hur mycket el du använder, oberoende av elhandelsavtal. På så vis bidrar du, privatperson såväl som företag, till att öka andelen el som produceras av förnybara energikällor och minskar klimatpåverkan.