Så hanterar vi din information vid kamerabevakning

Här hittar du samlad information krig Jönköping Energis kamerabevakning för att du som kund ska kunna känna dig trygg och veta hur vi hanterar och använder uppgifterna där vi har kamerabevakning i vår verksamhet.

Varför har vi kamerabevakning?

Jönköping Energi har kamerabevakning på företagets område för att:

 

  • Processövervaka.
  • Övervaka produktionsanläggningen med avseende att förebygga och upptäcka olyckor. Samt i ett tidigt skede kunna upptäcka eventuella bränder.
  • Kunna styra transporter på området.
  • Förebygga inbrott på anläggningen.

 

Förebygga inbrott på anläggningen. Den rättsliga grund som bevakningen bygger på är enligt Kamerabevakningslagen 8§ punkt 1, 2 & 4. Dvs:

 

1. förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra brott på en brottsutsatt plats eller på en annan plats där det av särskild anledning finns risk för angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet eller på egendom.

2. förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet eller begränsa verkningarna av sådana störningar.

4. förebygga, förhindra eller upptäcka olyckor eller begränsa verkningarna av inträffade olyckor.

 

Vid beslut för kamerabevakningen har vi vägt in processövervakning, personlig säkerhet, egendomssäkerhet, personlig integritet och allmännyttan av en fungerande anläggning som levererar värme och el till våra kunder. Vi anser därmed att vikten av alla medarbetares säkerhet överstiger det eventuella obehag som en enskild kan känna av att det finns kameror på anläggningen. Kameror är placerade för att kunna uppnå hög personsäkerhet och god processövervakning. Alla medarbetare informeras om syftet med kamerorna vilket är ökad personsäkerhet och bättre processövervakning.

Hur sparas och lagras materialet?

Inspelning av material kommer inte att ske initialt. Vi följer företagets framtagna riktlinjer gällande GDPR.

 

Du som anser att behandlingen av personuppgifter avseende denne strider mot dataskyddsförordningen har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Är vi skyldiga att kamerabevaka verksamheten?

Vi är ej skyldiga att kamerabevaka enligt avtal eller lag. Kommer inte överföra uppgifter till tredje part, och vi kommer inte använda underlaget i kamerabevakningen för automatiserat beslutsfattande.

Kontakta oss gällande personuppgifter 

För att kontakta oss gällande frågor om personuppgifter hänvisar vi dig till vår kundservice. Vårt dataskyddsombud är samma som Jönköpings kommuns ombud och kontaktuppgifter hittar du på www.jonkoping.se