Frågor och svar om solceller

Här hittar du svar på vanliga frågor som du som företagare eller fastighetsägare kanske har kring solceller.

Hur stor anläggning passar oss?

Utifrån er takyta och byggnadens förutsättningar så som exempelvis vinkel, höjd och väderstreck beräknar vi hur stor anläggning ni behöver och dess kostnad.

Vilket tak monterar vi på?

Vi kan montera på alla tak utom eternittak.

Vad är det för garantitider?

Solpanelerna har 10 till 12 års produktgaranti och garantierna för installationen är 5 till 10 år beroende på produkt och leverantör.

Vad är återbetalningstiden?

Återbetalningstiden är ca 8-10 år beroende på storleken på anläggningen samt andra förutsättningar, så som konsumtionsmönster, lutning, väderstreck m.m.

Kan vi följa vår elproduktion?

Ja, via dator eller mobil.

Vad kan man söka för bidrag?

Från och med 1 januari 2021 kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material när du installerar grön teknik. Det fungerar på liknande sätt som rot och rut. Läs mer om skattereduktion för grön teknik på Skatteverkets hemsida  och är riktat mot privatpersoner.

Hur kan vi energieffektivisera fastigheten?

När ni väljer Jönköping Energi får ni en partner som hjälper ert företag att energieffektivisera på alla plan. Vi har flertalet tjänster för energikartläggning. Läs mer om våra energitjänster.

Hur fungerar solceller? 

Solen lyser på solceller som omvandlar solenergi till elektricitet. Elen som produceras är likström, en växelriktare omvandlar likström till växelström. Elen kan sedan användas för att driva elektriska apparater och maskiner i fastigheten, eller skickas ut på elnätet om ni inte själva behöver all den el solcellsanläggningen producerar.  

Är solceller ett bra miljöval? 

Solenergi är ett långsiktigt och hållbart energislag som ger mycket liten miljöpåverkan. Den energi som går åt att tillverka en solpanel är väldigt liten i förhållande till den energi som kommer att utvinnas ur den. Vi har valt att samarbeta med leverantörer som levererar miljöcertifierade solceller av hög kvalitet. De solceller vi säljer tillverkas av kisel, ett av de vanligaste grundämnena i jordskorpan.  

Är vårt tak lämpligt att installera solceller på?  

De flesta tak lämpar sig för montering av solceller. Monteringssystem finns för de flesta takbeklädnader. När vi förbereder offert så undersöker vi bland annat takets skick, lutning, väderstreck och skuggning. Bäst förutsättningar har ett tak i sydlig riktning med en lutning på 30-50 grader och som inte skuggas av andra fastigheter, skorstenar eller höga träd. Även tak riktade mot väster eller öster, med en annan lutning, kan lämpa sig för montering av solceller. Idag är så kallade smarta solcellsanläggningar med en optimerare till varje panel vanligast. Panelerna kan då parallellkopplas vilket medför mindre känslighet för skuggning än seriekopplade paneler. 
I offerten vi tar fram så framgår det hur panelerna kommer sitta och vilken typ av panel och växelriktare vi kommer erbjuda.

Hur lång livslängd har min solcellsanläggning?

Solcellerna lamineras samman i en aluminiummodul med glas som ger ett mekaniskt skydd mot väder och vind. De solceller som vi säljer har en effektgaranti på 25 år. Solcellernas livslängd är dock betydligt längre och panelerna kommer inte sluta producera, de kan däremot degraderas med åren och då producera mindre el.

Behöver vi tvätta eller skotta solcellsanläggningen?

I regel kräver en solcellsanläggning mycket lite underhåll. Att äga solceller är ett enkelt sätt att vara energiproducent. Ni behöver inte tvätta solcellerna, då regn håller dem rena. Ni ska heller inte skotta solcellerna, då det kan skada anläggningen. Var dock uppmärksam på om panelerna döljs av löv, eller om fåglar smutsar ner solcellspanelerna. 
En ”smart” anläggning med övervakning via mobil eller surfplatta ger en god överblick och ni ser om någon panel avviker i produktion.

Vad händer med solcellsanläggningen när det är strömavbrott? 

När det blir strömavbrott levererar inte heller solcellsanläggningen någon el. Växelriktarna är inställda så att de bryter strömmen från solcellerna om det blir strömavbrott. Detta för att reparatörer inte ska skada sig när de arbetar med att åtgärda felet. 

Vad händer vid åsknedslag? 

Växelriktaren i solcellsanläggningen är utrustad med överspänningsskydd som löser ut och skyddar vid åsknedslag. 

Hur fungerar återvinning av solceller? 

Sedan 2012 är solceller inkluderade i producentansvaret av el utrustning och batterier. Tillverkare av solceller avsätter medel till återvinningsorganisationen PV CYCLE, som har till uppgift att samla in och återvinna solceller i Europa. Organisationen är fortfarande under uppbyggnad, med målet att senast år 2020 ska 85 procent av de solceller som tas ur bruk återvinnas. Trina Solar, tillverkaren av de solceller vi på Jönköping energi säljer, avsätter pengar till PV CYCLE.

Personlig kontakt

Vi på Företagsrelationer hjälper dig anpassa tjänsterna för din verksamhet!