Solceller och batterilagring bidrar till grön mötesplats

Med cirka 800 solceller på en 1 300 kvadratmeter stor takyta är solcellsanläggningen som nyligen monterades på Elmia den största som Jönköping Energi installerat. Ändå är det två kylskåpsstora batterier som är den största nyheten: – Det är helt unikt. Den första anläggningen i kommunen med batterier som gör det möjligt att lagra billig el och nyttja den när det är dyrare att köpa, säger Åke Nyström, kundansvarig på Jönköping Energi.

Ungefär halvvägs i installationen av de ca 800 paneler på en yta av 1 300 kvadratmeter som gör anläggningen på Elmia till den största som Jönköping Energi har levererat.  Magnus Olsson, vd och Tina Myrén, miljösamordnare och marknadskoordinator på JKPG Fast ser många fördelar med solceller på Elmias tak. ”En investering som ligger helt i linje med att vi energieffektivi¬serar alla våra fastigheter”.
Ungefär halvvägs i installationen av de ca 800 paneler på en yta av 1 300 kvadratmeter som gör anläggningen på Elmia till den största som Jönköping Energi har levererat. Magnus Olsson, vd och Tina Myrén, miljösamordnare och marknadskoordinator på JKPG Fast ser många fördelar med solceller på Elmias tak. ”En investering som ligger helt i linje med att vi energieffektiviserar alla våra fastigheter”.

Det är en härlig höstdag med sol från klarblå himmel och hög luft när vi kliver ut på taket till stora Mässentrén på Elmia. Normala år är det tusentals besökare som passerar in till mässor och event några meter under oss. Taket sviktar lätt när Magnus Olsson och Tina Myrén från Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB och Åke Nyström, kundansvarig på Jönköping Energi över­blickar den sista delen av installationen.


– Vi tog ett beslut om den här satsningen 2019. Investeringskostnaden är cirka 2,2 miljoner kronor exklusive solcellsstödet på 20 procent. Vi räknar med en återbetal­ningstid på nio år, berättar Magnus Olsson, vd JKPG Fast.

Aktiv samverkan

Det är Jönköpings Kommuns Fastighetsut­veckling AB (JKPG Fast) och Elmia AB som gemensamt gör investeringen.


– Anläggningen har en effekt på ca 255 kW och kommer generera ungefär 225 000 kWh om året. Det motsvarar 10 normal­stora villors årsförbrukning av el, eller att en elbil kan köra cirka 100 000 mil, berät­tar Åke Nyström.

 

– Vi ser det som ett sätt för oss att lära oss mer om energieffektivisering. Det är en styrka att flera kommunala bolag aktivt samverkar i sådana här projekt för att driva utveckling för att möta lokala och globala utmaningar, säger Magnus Olsson.


– Med Elmias vision att bli världens grö­naste mötesplats är det här såklart en viktig pusselbit. Liksom för oss som nyligen blev miljödiplomerade och där vi skapar rutiner och processer för vårt hållbarhetsarbete, säger Tina Myrén, miljösamordnare och marknadskoordinator på JKPG Fast.


– Det är viktigt att arbeta med parallel­la spår. Solcellerna är en del, förnyelsebar el från Jönköping Energi en annan. Vi tar vår fjärrkyla från Vättern, ersätter belysning till LED med närvarogivare och har flera pro­jekt igång för att på olika sätt energieffek­tivisera våra fastigheter, berättar Magnus Olsson.

 

Framtidens batterilagring

Med stora mässhallar kommer stora takytor.

 

– Lagom lutning, lätta att nå och med minimala skuggeffekter gör dem extra lämpliga, berättar Åke Nyström.

 

När anläggningen projekteras är fokus på att så stor del som möjligt ska användas av Elmia själva.

 

– Det är mest fördelaktigt i ett ekono­miskt perspektiv. Vid ett överskott säljs elen ut på den allmänna elmarknaden. Men det är också där den unika batterilösningen kommer in i bilden. Batteriet med en kapa­citet på 150 kWh ska via artificiell intelli­gens lära sig fastighetens behov och nyttjan­de av elenergi.

 

– I framtiden kommer sådana här batteri­lösningar vara en självklar lösning för att kunna lagra energi. Batteriet balanserar ef­fekttoppar som kan finnas i verksamheten. Istället för att vid till exempel Dreamhack behöva köpa dyr tilläggsel tas effekten från batteriet, berättar Åke Nyström.

Svårslagen lokalproduktion

Genom mjukvaran FlexPower som Power 2 U utvecklat kommer syste­met själv lära sig när effekttopparna kommer och planera för det.


– Programvaran kommer att kun­na förutse hur lokalerna och olika aktiviteter i dem påverkar energi­behovet och balansera uttaget från solceller och batteri efter det, berät­tar Åke Nyström.


– Vi ser fram emot att testa oss fram. Det känns verkligen som ett projekt där vi tydligt kommer att kunna påverka miljöarbetet, mäta och följa upp. Vi ser också stora möjligheter att visualisera detta ar­bete på olika sätt i våra lokaler och för våra besökare, och på så sätt öka medvetenheten om vårt miljö­arbete, säger Tina Myrén.


 – Intresset för att installera sol­celler på industrilokaler och den här typen av fastigheter är stort. Det är många som ser fördelarna i att kun­na producera sin egen el. Mer lokal­producerat än så är ju omöjligt att få, säger Åke Nyström.

Fakta JKPG Fast

Ett kommunalt bolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter. Ändamålet med verksamheten är att bidra till att tillgodose kommunens, kommuninvånarnas och näringslivets behov av mark och lokaler, och därigenom främja näringsliv och sysselsättning. I dagsläget förvaltar och äger bolaget:

  • Elmiaområdet, ca 78 000 m².
  • Hälsan 2 (Science Park), ca 14 500 m².
  • Fem parkeringshus: Sesam, Per-Brahe, Atollen, Smedjan, Biblioteket, ca 1 895 p-platser.
  • Jönköpings Kommuns Förvaltnings AB: Industribyn Ljungarum, ca 5 400 m² industrilokaler

Fakta FlexPower

En molnbaserad optimeringslösning för fastigheter som reducerar effekttoppar med hjälp av fastighetens alla energitillgångar. Lösningen optimerar elanvändningen i fastigheten genom att kontrollera och samordna energitillgångar såsom t ex solceller, värmepumpar, batterier och till och med elbilsladdare. Genom att studera fastighetens energian-vändning, väderdata och elpriser används AI och maskininlärning för att optimera energianvändningen och styra energitillgångarna. Genom att lagra energi i batterier, implementera dynamisk elbilsladdning och optimera användning av värme pumpar reduceras fastighetens effekttoppar och egenanvändning av solenergi maximeras. Med FlexPower kan fastighetsägare på så sätt minska energitoppar och öka lokal och förnybar elkonsumtion, vilket leder till minskade utsläpp och minskade elnätskostnader. FlexPower är utvecklat av Power 2 U, innovationsbolaget som Jönköping Energi är delägare i.

Personlig kontakt

Vi på Företagsrelationer hjälper dig anpassa tjänsterna för din verksamhet!