Fastighetsägare kan hjälpa till att lösa den svenska elkrisen

I stället för att passivt fortsätta förbruka allt dyrare el ska svenska byggnader förvandlas till aktiva effektresurser som avlastar det ansträngda nationella elnätet. Det är visionen bakom samverkansprojektet - En gemensam effektstrategi, där Castellum tillsammans med Jönköping Energi och fyra andra regionala elnätsbolag visar hur fastighetsägare både kan minska sin belastning på elsystemet och bidra till lösning på klimatkrisen.

Läs effektstrategin

 

Effektbristen i Sverige är ett faktum. Svenska kraftnät och lokala elnätsägare kan inte ensamma lösa situationen. Därför har Jönköping Energi, på initiativ av Castellum och tillsammans med fyra stora offentliga energibolag, tagit fram en strategi för hur fastighetsägare och deras byggnader kan bli en aktiv del i den största förändringen sedan elsystemet började byggas ut för omkring 100 år sedan.

 

– Att samhället elektrifieras är väldigt positivt men det resulterar också i effektbrist, obalans och flaskhalsar. Därför måste hela det svenska energilandskapet ritas om, säger Jenny Kongseryd, enhetschef Affärsutveckling Jönköping Energi.

 

Obalans i tillgång och efterfrågan

Utgångspunkten är att motverka den kapacitets- och effektbrist som uppstår då förnybara energikällor som sol och vind nu börjar konkurrera ut andra energislag. Det är i sig mycket positivt, men de nya kraftverken är inte reglerbara, vilket i sin tur skapar obalans i tillgång och efterfrågan. Och dessa obalanser måste lösas så lokalt som möjligt, helst direkt på fastighetsnivå.

 

Möjligheterna för fastighetsägare, och teknikutveckling inom exempelvis solelproduktion, energilagring och effektstyrning är stora och har dessutom gett – i många fall lönsamma - nya affärsmöjligheter.

 

Fastighetsägarens olika roller

Effektstrategin svarar på hur rollfördelningen i det framtida energilandskapet kan se ut och beskriver vilka steg en fastighetsägare behöver ta för att framtidssäkra sina fastigheter, skapa robusthet mot prisökningar och motverka kapacitetsbristen i elnätet.

 

I strategin beskrivs de tre rollerna Effektoptimeraren, Elsystemresursen och Systemutvecklaren för att vägleda fastighetsägare. Utifrån dessa har en handlingsplan formulerats med tolv åtgärder för att göra byggnader till en dynamisk resurs. Alla fastighetsägare kan genom att följa handlingsplanen ta en aktiv roll i energiomställning. Castellum kommer att utvärdera den mest aktiva rollen, Systemutvecklare. Utvärderingen beräknas pågå till början av 2023.

 

– Det som är unikt med detta arbete är att en stor fastighetsaktör som Castellum, tillsammans med oss energibolag, gjort ett arbete där vi landar i gemensamma rekommendationer. Får denna strategi spridning i branschen kan den få stor påverkan på ett positivt sätt, säger Jenny Kongseryd.

 

Mer information

Effektstrategin har tagits fram på initiativ av Castellum i samarbete med Tekniska verken i Linköping, Öresundskraft, Jönköping Energi, Göteborg Energi och Växjö Energi. Analyser och sammanfattningar har genomförts av teknik- och konsultbolaget Ramboll på uppdrag av Power2U.

Energitjänster

Behöver du ett bättre underlag för att göra prioritering i energifrågor? Kanske är du ansvarig för hållbarhet och miljöfrågor för en fastighet och behöver stöd för att komma vidare. Vänd er till oss med er frågeställning, så berättar vi hur vi kan hjälpa er! Genom att jobba långsiktigt med att kartlägga din energianvändning så kan du öka konkurrenskraften och även resultat- och balansräkningen. Vi hjälper dig att lyckas!