Så här hanterar vi dina personuppgifter

Här samlar vi information som du som kund behöver veta kring hur vi hanterar och använder personuppgifter i vår verksamhet.

Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan kopplas till din person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Hur hanterar vi personuppgifter

Vi på Jönköping Energi som distributör och leverantör är enligt Dataskyddsförordningen och annan tillämplig lag personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi behandlar. Det innebär att vi:

 

  • Samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna ingå och fullgöra avtalet med konsumenten eller när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar distributören och leverantören.
  • Vidare kan personuppgifterna komma att behandlas för marknadsföringsändamål och för att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Denna behandling är nödvändig för distributörens och leverantörens berättigade intresse att kunna utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt bibehålla en god kundkontakt.
  • Vi kan avseende behandling av personuppgifter för angivna ändamål komma att anlita personuppgiftsbiträden.
  • Personuppgifterna kan även komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det följer av författning eller om distributören och leverantören har ett berättigat intresse av att lämna ut personuppgifterna till sådan part, exempelvis ett koncernföretag eller ett försäkringsbolag. Därutöver kan personuppgifter lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av konsumentens ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet. Personuppgifter kan komma att uppdateras mot offentliga och privata register för att säkerställa att de är korrekta och för att avtalet med konsumenten ska kunna fullgöras.

Du har rätt till

  • Du som konsument har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas av distributören och leverantören.
  • Du som konsument kan även begära rättelse. Konsumenten har vidare under vissa förutsättningar rätt till begränsning av behandling av sina personuppgifter, rätt till radering av personuppgifter, rätt att invända mot behandling som stöder sig på intresseavvägning samt rätt att invända mot behandling för direktmarknadsföring. Konsumenten har under vissa förutsättningar rätt att få personuppgifter som konsumenten lämnat själv överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Du som konsument som anser att behandlingen av personuppgifter avseende denne strider mot dataskyddsförordningen har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

Personuppgifter och allmän handling

Enligt offentlighetsprincipen, som tillhör en av Sveriges grundlagar, har allmänheten rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda. Eftersom dina personuppgifter kan ingå i allmänna handlingar betyder detta att till exempel andra personer samt mediebolag eller marknadsföringsbolag har rätt att se dessa handlingar om deras ändamål inte strider mot dataskyddslagstiftning eller på annat sätt är sekretessbelagda i offentlighets- och sekretesslagen.

Kontakta oss gällande personuppgifter

För att kontakta oss gällande frågor om personuppgifter hänvisar vi dig till vår kundservice. Vårt dataskyddsombud är samma som Jönköpings kommuns ombud och kontaktupppgifter hittar du på www.jonkoping.se