Frågor och svar om solceller

Här ger vi svar på våra vanligaste frågor och svar kring våra solcellspaket för privatkunder som har villa eller mindre hus.

Hur fungerar solceller?

Solen lyser på solceller som omvandlar solenergi till elektricitet. Elen som produceras är likström, en växelriktare omvandlar likström till växelström. Elen kan sedan användas för att driva elektriska apparater i ditt hem, eller skickas ut på elnätet om du inte själv behöver all den el din solcellsanläggning producerar.  

solceller_2.jpg

Är solceller ett bra miljöval?

Solenergi är ett långsiktigt och hållbart energislag som ger mycket liten miljöpåverkan. Den energi som går åt att tillverka en solpanel är väldigt liten i förhållande till den energi som kommer att utvinnas ur den. Vi har valt att samarbeta med leverantörer som levererar miljöcertifierade solceller av hög kvalitet. De solceller vi säljer tillverkas av kisel, ett av de vanligaste grundämnena i jordskorpan.  

Är mitt tak lämpligt att installera solceller på?

De flesta tak lämpar sig för montering av solceller. Monteringssystem finns för de flesta takbeklädnader. När vi förbereder offert så undersöker vi bland annat takets skick, lutning, väderstreck och skuggning. Bäst förutsättningar har ett tak i sydlig riktning med en lutning på 30-50 grader och som inte skuggas av andra fastigheter, skorstenar eller höga träd. Även tak riktade mot väster eller öster, med en annan lutning, kan lämpa sig för montering av solceller. Vi förordar så kallade smarta solcellsanläggningar med en optimerare till varje panel. Panelerna blir då mindre känsliga för skuggning än seriekopplade paneler. 

Hur stort system ska jag ha?

Storleken på solcellspaketen anges vanligtvis i den maximala effekt som systemet kan generera vid ett givet tillfälle. Med andra ord, köper man ett 5 kW system så kan man som mest få ut 5 kW i en riggad testmiljö. Den verkliga maxeffekten ligger i regel något lägre pga av andra förhållanden än i testmiljön. Ett system på 5 kW genererar ca 4800 kWh per år i söderläge. Hur stort system som passar dig beror alltså dels på hur mycket el du förbrukar men även hur förutsättningarna ser ut där du tänkt att sätta upp systemet. De aspekter vi väger in när vi dimensionerar en anläggning är: läge, takyta, årsförbrukning, huvudsäkring, estetik och kundönskemål. Erfarenheten är att en villaanläggning oftast utgår ifrån tillgänglig takyta.

Vad händer om mina solceller producerar mer el än vad jag behöver? 

Den solel du själv inte förbrukar direkt går ut på nätet och Jönköping Energi eller annat elhandelsbolag köper överskottet av dig. Du kan sedan använda pengarna för att köpa el när du själv behöver den. 

Hur lång livslängd har min solcellsanläggning?

De solceller som vi säljer har en produktgaranti på 10 år och en effektgaranti på 25 år. Solcellernas livslängd är dock betydligt längre och paneler som installerades för drygt 30 år sedan producerar fortfarande solcellsel. De tillverkare vi använder oss av har väl fungerande kvalitetsarbete och hamnar högt i oberoende kvalitetsjämförelser. 

Behöver jag tvätta eller skotta min solcellsanläggning?

Nej inte vid normala förhållanden. Att äga solceller är ett enkelt sätt att vara energiproducent. Du behöver inte tvätta solcellerna, då regn håller dem rena. Du ska heller inte skotta solcellerna, då det kan skada din anläggning. Du bör dock vara uppmärksam på om panelerna döljs av löv, eller om fåglar smutsar ner dina solceller. 

En ”smart” anläggning med övervakning via mobil eller surfplatta ger en god överblick och du ser om någon panel avviker i produktion. 

Vad händer med min solcellsanläggning när det är strömavbrott?

När det blir strömavbrott levererar inte heller solcellsanläggningen någon el. Växelriktarna är inställda så att de bryter strömmen från solcellerna om det blir strömavbrott. Detta för att reparatörer inte ska skada sig när de arbetar med att åtgärda felet. 

Vad händer vid åsknedslag?

Växelriktaren i solcellsanläggningen är utrustad med överspänningsskydd som löser ut och skyddar vid åska. Det skyddar dock inte från direkta nedslag. Man bör ta en diskussion med sitt försäkringbolag om dessa frågor och i vissa fall installera en separat åskskyddsenhet.

Måste jag anmäla till mitt elnätsbolag att jag har skaffat solceller?

Nej. Som din installatör sköter vi det. När du köper din solcellsanläggning från oss ingår det att vi både föranmäler och färdiganmäler din anläggning.  

Hur ansluts solcellsanläggningen i huset?

Normalt ansluts solcellsanläggningen mot en befintlig gruppcentral som matas från elmätaren. Om befintlig elmätare inte kan mäta åt båda håll byts den kostnadsfritt ut av aktuellt nätbolag.

Behöver jag bygglov för att montera solceller på mitt tak?

I Jönköpings kommun behövs inget bygglov för att montera solceller i befintlig takvinkel. Om montage planeras i annan vinkel eller i kommun som kräver bygglov så handleder vi dig i din bygglovsansökan.

Behövs byggnadsställning för att sätta upp solceller?

I de flesta fall behövs en byggnadsställning för att få en säker tillgång till taket vid montering av solceller. I annat fall används klättersele och fallskydd för säkert arbete. 

Säljer ni lösa solceller för eget montage?

Nej, vi säljer nyckelfärdiga paket där montering ingår. 

Hur snabbt betalar sig min solcellsanläggning?

Solceller är en långsiktigt hållbar investering. Utifrån de förutsättningar som råder i januari 2019 vad gäller inköpspris för solceller, elpris, ersättningsnivå för överskottsproduktion, skattereduktion och stöd från Energimyndigheten är återbetalningstiden för en solcellsanläggning cirka 12-15 år. Din solcellsanläggning fortsätter sedan att producera grön solel under ytterligare många år.

Hur mycket får jag betalt för min överskottsproduktion av Jönköping Energi?

Om du är elhandelskund hos oss på Jönköping Energi får du 1 kr/kWh för din överskottsproduktion under första året. Därefter betalar vi spotpris enligt nordpol. Du får dessutom 60 öre/kWh i skattereduktion från staten om du klassas som mikroproducent. 

Vad menas med mikroproducent?

För att klassas som mikroproducent finns det några villkor du måste uppfylla:

  • Fastigheten får ha en huvudsäkring på högst 63A. 
  • Utslaget på ett år ska producerad el inte överstiga köpt el.  
  • Överskrids dessa kriterier så klassas man som en småskalig elproducent vilket medför mindre fördelaktiga villkor.

Som mikroproducent får du 60 öre/kWh för såld el i skattereduktion via deklarationen.

Finns det stöd för installation av solceller?

Det finns ett skatteavdrag, det är ett statligt stöd för grön teknik som infördes den 1 januari 2021. Det gäller installationer som påbörjas och betalas från och med 1 januari 2021. Det fungerar på liknande sätt som med rot och rut. Du får avdraget direkt på fakturan från företaget som utför installationen (din utförare).

Skattereduktion för grön teknik ges för:

  1. Installation av nätanslutet solcellssystem.
    Skattereduktion ges med 15 procent av kostnaden för arbete och material.

  2. Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.
    Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

Läs mer om stödet på Skatteverkets webbplats.

Hur fungerar återvinning av solceller?

Sedan 2012 är solceller inkluderade i producentansvaret av el utrustning och batterier. Tillverkare av solceller avsätter medel till återvinningsorganisationen PV CYCLE, som har till uppgift att samla in och återvinna solceller i Europa. Organisationen är fortfarande under uppbyggnad, med målet att senast år 2020 ska 85 procent av de solceller som tas ur bruk återvinnas. Trina Solar, tillverkaren av de solceller vi på Jönköping energi säljer, avsätter pengar till PV CYCLE.