Jönköping Energi investerar i företaget Primrock tillsammans med fyra energibolag

​Jönköping Energi är en av fem ägare till Utvecklingsklustret Energi AB som nu har blivit delägare i Primrock AB. Det är ett företag som erbjuder balanstjänster och lokal kapacitet från decentraliserade energilager. Det ska bidra till att snabba på övergången till ett långsiktigt hållbart elsystem i Sverige och övriga Norden.

2020-11-09

Jönköping Energi är en av fem ägare till Utvecklingsklustret Energi AB som nu har blivit delägare i Primrock AB. Det är ett företag som erbjuder balanstjänster och lokal kapacitet från decentraliserade energilager. Det ska bidra till att snabba på övergången till ett långsiktigt hållbart elsystem i Sverige och övriga Norden.

Behovet av balansresurser och eleffekt till lokala förbrukare ökar till följd av en snabbt ökande andel vindkraft och en elektrifiering av nya sektorer som exempelvis elfordon och datahallar.­

– Elsystemet kommer de närmaste årtiondena att genomgå en stor omställning där Primrock har som ambition att bidra med konkreta lösningar för att vi ska nå målet att minska användningen av fossil energi, säger Gustav Bergquist, vd för Primrock.

Svenska Kraftnätförvaltar svenska statens stamnät
I Sverige är det Svenska Kraftnät som har systemansvaret för elsystemet. Det innebär att Svenska Kraftnät genom egna insatser och genom samordning med andra aktörer, ska se till att tillförlitligheten i kraftsystemet kan upprätthållas samtidigt som kostnaderna för driften optimeras. Ansvaret innefattar bland annat att upprätthålla balansen mellan produktion och förbrukning av el i Sveriges elsystem.

– Primrock har en fungerande och verifierad teknik som levererar tjänster, och tillsammans med en fortsatt hög innovations- och anpassningsförmåga skapar vi tillsammans ett hållbarare energisystem säger Maria Bolin Anvill, vd för Utvecklingsklustret Energi AB.

Nya lösningar ska säkra behov i elsystemet
Primrock kan även med hjälp av sina egenutvecklade energilager hjälpa elnätsägare att få tillgång till alternativa lösningar där behovet av kapacitet- och balanstjänster bedöms vara stort. Sommarens bristsituation i elsystemet i södra Sverige visar att det finns ett behov av nya tekniska lösningar, nya affärsmodeller och ny kapacitet för att tillgodose elkundernas behov. Företaget har en anläggning i drift på Lidingö och kommer i och med Utvecklingsklustrets investering på knappt 30 miljoner kronor fortsätta att utveckla elsystemet genom att etablera anläggningar i Linköping och Falkenberg under 2021.

– Genom Utvecklingsklustret Energi får Primrock en dynamisk ägare med stor marknadsförståelse och vi kan fortsätta att arbeta för att elsystemet ska bli mer stabilt, flexibelt och skalbart, säger Mattias Ganslandt, grundare och styrelseordförande i Primrock.

Mer information:
Maria Bolin Anvill, vd, Utvecklingsklustret Energi AB, 076-231 27 12
Gustav Bergquist, vd, Primrock AB, 073-513 00 90
Mattias Ganslandt, grundare och ordförande, Primrock AB, 070-519 45 24

Utvecklingsklustret EnergiAB ägs av Jämtkraft, Jönköping Energi, Tekniska verken i Linköping, Umeå Energi samt Öresundskraft och har sitt huvudkontor i Linköping. Inom bolaget finns, förutom satsningen på en digital utvecklingsplattform, även ett delägarskap i Power2U som utvecklar energioptimerings-tjänster för fastighetsbranschen där energi flyttas i tid och rum, så att den finns där och när den behövs.

Primrock AB tillhandahåller balans- och kapacitetstjänster till det nordiska elsystemet. Primrock levererar flexibla tjänster med högsta möjliga tillförlitlighet, precision och snabbhet från distribuerade energilager som ansluts till det koncessionpliktiga elnätet.

Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk som förvaltar svenska statens stamnät för elkraft och är systemansvarig myndighet för elförsörjningen i Sverige.