Värme från Jönköping till Habo genom nytt fjärrvärmesamarbete

2022-03-29

Jönköping Energi och Habo Energi har slutit ett 20-årigt avtal att koppla samman de båda energibolagens fjärrvärmenät. Bakom avtalet ligger flera års arbete med att undersöka möjligheterna att koppla samman näten och på så sätt få en ekonomiskt och miljömässigt fördelaktig lösning.

I dag har Habo Energi en lokal panncentral som förser fjärrvärmekunderna i Habo med värme. När Jönköpings och Habos nät blir sammankopplade kommer panncentralen inte att behövas. Då kommer värmen i stället från kraftvärmeverket på Torsvik, söder om Jönköping. De analyser som energibolagen gjort tillsammans visar att sammankopplingen är en kostnadseffektiv lösning för båda parter och att det också ger förutsättningar för ett framtida fördjupat samarbete. Habos befintliga panncentral kommer behållas som reservanläggning.

– Förutom att samarbetet blir ekonomiskt fördelaktigt, är det även positivt för miljön eftersom värmen som produceras på kraftvärmeverket på Torsvik tillverkas med en bättre miljöprestanda än den befintliga panncentralen som finns i Habo idag, säger Fridolf Eskilsson på Jönköping Energi.

Fjärrvärmekunderna i Habo kommer inte att märka någon skillnad utan de kommer fortfarande ha Habo Energi som leverantör. Ledningsnätet kommer att ägas och drivas inom respektive kommun vilket innebär att leveransgränsen för värme kommer vara den samma som kommungränsen.

– För Habo, som är inne i en mycket expansiv fas, är detta en väldigt bra lösning för att säkra behovet av värme och varmvatten även när fjärrvärmenätet byggs ut. För att möta de framtida behoven och klimatutmaningarna kommer det krävas nytänkande, samarbete och innovation i hela branschen och i samhället i stort. Vi är mycket positiva till samarbetet med Jönköping i den här frågan, säger Ulrika Rosander, vd på Habo Energi.

Avtalet mellan Jönköping Energi och Habo Energi kommer att gälla under 20 år framåt och arbetet med att koppla ihop näten kommer att påbörjas omgående och vara klart hösten 2023.

Mer information
Fjärrvärme hos Habo Energi
Fjärrvärme hos Habo Energi

Kontaktperson
Fridolf Eskilsson, vd Jönköping Energi
036-10 83 02

Ulrika Rosander, vd Habo Energi
036-860 24 01

Vad är fjärrvärme?
Fjärrvärme är ett tryggt och enkelt alternativ till varmvatten och uppvärmning av fastigheter. Värmen skapas genom att vi eldar utsorterat brännbart avfall och restprodukter från skogen på kraftvärmeverket i Torsvik. Ett smart sätt att ta tillvara på resurser som annars hade gått till spillo.

Istället för att varje hushåll eller verksamhet har sin egen uppvärmning sköts detta centralt och värmen sprids i ledningar till alla som anslutit sig. I kraftvärmeverket produceras också 30 procent av den el som Jönköping Energi säljer.