​Vi gör skillnad för klimatet

2018-05-25

Tillsammans med våra kunder vi minskat vår klimatpåverkan med 294 000 ton koldioxid under 2017. Det kan jämföras med att om alla invånare i Jönköping skulle avstå från att köra bil under 1,6 år. Resultatet för 2017 visar på en kraftig förbättring jämfört med 2016 och det beror bland annat på ökad elproduktion från biobränsle. Även elproduktionen från vattenkraft ökade något.

För tredje året i rad genomför Jönköping Energi ett klimatbokslut. I klimatbokslutet studeras Jönköping Energis totala klimatpåverkan i samhället. Detta innebär att vi mäter vilken påverkan alla utsläpp från vår verksamhet, samt de utsläpp som företaget bidrar med indirekt, har på klimatet. Det jämförs med hur utsläppen skulle varit om Jönköping Energis verksamhet skulle ersatts med bästa möjliga alternativ. På så vis får man en bild av vilken total påverkan verksamheten har på klimatet.

Metoden är utarbetad av forsknings- och konsultföretaget Profu för att spegla en verksamhets samlade klimatavtryck och används idag av 28 energiföretag.

– Vi har valt att vara transparenta med vår verksamhet och göra klimatbokslut. Genom bokslutet kan vi enkelt följa effekterna av åtgärder som vi gör i verksamheten. 2017 års sammanställning visar att vårt jobb med ständiga förbättringar ger goda resultat, säger Margareta Karsberg, Hållbarhetschef på Jönköping Energi.

– Under 2017 är det främst högre elproduktion från biobränsle, alltså restprodukter från skogen, och vattenkraft som bidragit till det förbättrade resultatet, säger Margareta Karsberg.

En klimatpositiv verksamhet
Ett stort energibolag som Jönköping Energi har en påverkan på klimatet men trots det visar klimatbokslutet att vårt bidrag till klimatpåverkan är negativ. Det betyder att de totala utsläppen är lägre med Jönköping Energis verksamhet än utan. Totalt bidrog Jönköping Energi till att

294 000 ton koldioxid inte släpptes ut under 2017. Det kan jämföras med att om alla invånare i Jönköping skulle avstå från att köra bil under 1,6 år skulle vi få lika stor minskning av koldioxidutsläpp som Jönköping Energi bidrog med under 2017.

Mer information
Jönköping Energis klimatbokslut 2017
Hållbarhets- och årsredovisning 2017

Kontaktperson
Margareta Karsberg
Hållbarhetschef
036-10 83 17