Forskning bidrar till kvalitetssäkra och smarta elnät i Jönköping - Jönköpingsborna kan förvänta sig ännu färre elavbrott i framtiden

Ur senaste forskningsrapporten från Energiforsk, där Jönköping Energi är delfinansiär, ser vi att gemensamma företagslösningar kommer utveckla drift och underhåll av elnätet, där dataanalys och avancerade algoritmer kommer bidra till kvalitetssäkra och smarta elnätets status. Jönköping Energi ser detta som en spännande utveckling. Jönköpingsborna kan förvänta sig ännu färre elavbrott i framtiden.

2017-11-08

Ur senaste forskningsrapporten från Energiforsk, där Jönköping Energi är delfinansiär, ser vi att gemensamma företagslösningar kommer utveckla drift och underhåll av elnätet, där dataanalys och avancerade algoritmer kommer bidra till kvalitetssäkra och smarta elnätets status. Något som Jönköping Energi ser som en spännande utveckling.

Jönköping Energis vision lyder ”En god kraft för ett gott samhälle”. I arbetet med att vara och utveckla ett hållbart samhälle har Jönköping Energi valt att engagera sig i forskningsprojekt via Energiforsk.

”Idag är det ohållbart att driva utveckling av alla våra olika verksamheter i egen regi, därav är vårt engagemang i Energiforsk till stor nytta för att få utvecklingen av elnätsverksamheten samfinansierad med andra”, berättar Mats Javebrink, Driftchef på Jönköping Energi

Genom skapade samarbeten bedriver Energiforsk energiforskning för att ta fram nya kunskaper till näringslivet. Jönköping Energi har valt att bidra till Energiforsk och är med i två samarbetsprogram, Programmet Smarta elnät samt Underhållsprogrammet, där även representanter från Jönköping Energi sitter med i styrgrupperna som beslutar om vilka projekt som ska bedrivas.

Smart och kvalitetssäkrat elnät
Nyttan med ett smart elnät är att elproducenter, elnätsägare och kunder kan få säkrare och effektivare leveranser, men också relevant information till exempel om avbrott. Ett smart elnät underlättar även för producenter, nätägare och elhandlare eftersom informationsunderlag finns tillgängligt för att utföra reparationer och underhåll enklare och till lägre kostnader. Bakgrunden är ambitionen att bygga ut en långsiktig strukturerad mätstruktur från stamnätspunkter ner till kundmätare som möjliggör realtidsavläsning och ger nya möjligheter att övervaka samt få utökad informationen från energimätarna och optimera elnätet. Målet är att minska negativ påverkan av olika fel och att på sikt minska kostnaden för hela överföringssystem från anslutningspunkterna mot stamnät ner till slutkund.

”Till år 2024 har vi lagkrav på att byta ut alla elmätare, vilket innebär att samtliga mätare kommer ha fler funktioner och kommer kunna samla in mer data. Det ger oss möjlighet att identifiera fel och svagheter i elnätet samt upptäcka omätt förbrukning. Om vi då ser att vi kan dra nytta av att investera i nya analyssystem kommer vi dra fördel av de algoritmverktyg som tagit fram genom senaste rapporten” fortsätter Mats Javebrink.

Jönköping har redan ett mycket stabilt elnät och en av Sveriges lägsta elnätspriser* men forskningen kommer bidra och säkerställa att boende i Jönköping kan förvänta sig ännu färre avbrott och högre kvalité på elnätet i framtiden.

* Enligt Nils Holgerssonsrapport 2017: http://nilsholgersson.nu/rapporter/rapport-2017/

Mer information
De finansierande företagen i Energiforsks två forskningsprogram, underhåll av elnät och smarta elnät omfattar flera av Sveriges elnätsaktörer där Jönköping Energi är en av aktörerna

http://www.energiforsk.se/program/underhall-av-elnat/

http://www.energiforsk.se/program/smarta-elnat/

http://www.dagensnaringsliv.se/20171031/138736/dataanalys-och-avancerade-algoritmer-bedomning-av-natstatus

Kontaktperson
Mats Javebrink,
Driftchef Jönköping Energi
Tfn 036-108260
mats.javebrink@jonkopingenergi.se