Jönköpingsborna minskade koldioxidutsläppen med 310 000 ton

Tillsammans med våra kunder har vi undvikit koldioxidutsläpp med 310 000 ton. Det visar klimatbokslutet som Forsknings- och utredningsföretaget Profu genomfört för Jönköping Energis verksamhet år 2015.

2016-08-08

Tillsammans med våra cirka 55 000 kunder har bolaget Jönköping Energi bidragit till att klimatutsläpp motsvarande 310 000 ton koldioxid undvikits. Det kan jämföras med om alla i kommunen avstod från att köra bil under drygt 20 månader säger Fridolf Eskilson, VD Jönköping Energi.

Detta är andra gången som Jönköping Energi tar fram ett klimatbokslut. Klimatbokslutet visar vilken klimatpåverkan verksamheten har på samhället. Både egna utsläpp och utsläpp som undviks på andra håll tack vare verksamheten ingår i bokslutet. Genom att redovisa klimatpåverkan på detta sätt får man ett helhetsperspektiv.

– Siffrorna i klimatbokslutet för 2015 är väldigt positiva. Det är särskilt roligt att konstatera att vår satsning på gemensamma lösningar för Jönköpingsborna har en god och positiv effekt för klimatet, säger Malin Classon Affärsområdeschef Värme och Kraft.

Våra produkter som värme, el och biogas behövs för att samhället ska fungera. Jönköping Energi producerar detta på ett sätt som innebär att klimatpåverkan är mindre än alternativa sätt som är sämre för klimatet.

Klimatbokslutet är en ganska komplex beräkning utifrån hela energisystemet. Klimatbokslutet tas fram av det oberoende forsknings- och utredningsföretaget Profu. Beräkningen utgår från realistiska alternativ och en god marginal för att säkra att siffrorna är aktuella och jämförbara, säger Malin Classon.

Vad är det som gör att Jönköping Energi minskar klimatutsläppen? Till stor del är det att vi har ett effektivt kraftvärmeverk som producerar både el och värme (varmvatten) från återvunna och förnybara bränslen. Det betyder att både hushållsavfall och skogsrester som annars gått till spillo används. Även vattenkraft, vindkraft och biogas bidrar till det goda resultatet. Att det finns ett väl utbyggt fjärrvärmenät och att många hushåll, företag och olika inrättningar använder fjärrvärmen gör klimatnyttan stor.

Mer information
Malin Classon, Affärsområdeschef Värme och Kraft, Jönköping Energi tfn 036-10 83 05

Klimatbokslut 2015 för Jönköping Energi
http://www.jonkopingenergi.se/servicemeny/om-oss/miljo/klimatbokslut

Forsknings- och utredningsföretaget Profu som genomfört Klimatbokslutet
www.profu.se