Läget kring direktupphandling hos Jönköping Energi

Under våren 2020 har Jönköping Energis arbete med direktupphandling granskats av lekmannarevisionen. Granskningen visar att Jönköping Energis arbete med direktupphandling inte är helt ändamålsenlig. Revisionsrapporten kunde visa på brister i dokumentationen kring vissa direktupphandlingar, men den ger inte den fullständiga bilden av Jönköping Energis upphandlingsverksamhet. Jönköping Energi omsätter 1,3 miljarder kronor och arbetar ständigt med att säkerställa korrekta och affärsmässiga inköp. 

 

Jönköping Energi har cirka 500 leverantörer där inköpssumman överskrider 100000 kronor årligen.

  • Av 150 leverantörer handlar vi för mer än 1 miljoner kronor per år vilket omfattar cirka 90 % av bolaget totala inköp. Här finns giltiga ramavtal eller ramavtal under upphandling.
  • Av 350 leverantörer handlar vi mellan 100 000 kronor upp till 1 miljoner kronor per år på ramavtal eller genom direktupphandling.

 

Efter att ha sorterat bort alla ramavtal valde revisorerna ut leverantörer som Jönköping Energi gjort inköp hos mellan 100 000 - 600 000 kr. Detta för att ta reda på omfattningen av direktupphandlingar samt om dokumentationsplikten följs. Av totalt 18 granskade leverantörer, motsvarande inköp för 9 miljoner kronor, visade det sig att dokumentationsplikten i 13 av fallen inte följts och i 8 av fallen har bolaget inte följt upphandlingsmyndighetens rekommendationer avseende direktupphandlingar.  

 

Jönköping Energi arbetar kontinuerligt med att kvalitetssäkra och förbättra våra processer kring upphandling och inköp. Under det senaste året har vi till exempel upphandlat och tecknat 50 nya ramavtal för att täcka in inköpsbehovet inom ett flertal områden.

 

Mer information

Information om direktupphandling: Upphandlingsmyndigheten - direktupphandling

 

Få koll på dina energikällor i vår nya app

Nu har vi lanserat en app som göra det enkelt för dig att få koll på din förbrukning. Du loggar enkelt in med ditt Bank-id.