Aidons strålskyddsbeskrivning: 

Aidons lösning för fjärravläsning av elmätare följer Svenska Strålskyddsmyndighetens riktlinjer om strålning

I Sverige, precis som i de flesta delar av världen, ställs myndighetskrav för att förbättra informationsinhämtning avseende elkonsumtion från elmätare för att ge kunderna relevant information om förbrukningen som ska leda till minskad energianvändning och en ökad integration av lokal och förnyelsebar energiproduktion. Elnätsbolagen i Sverige kommer inom de närmaste åren byta alla sina fjärravlästa elmätare för att kunna svara upp mot nya lag- och marknadskrav.

 

Det finns flera alternativ till datakommunikation för fjärravläsning av elmätare. Många är så kallade trådlösa och förlitar sig på radioteknik. Till dessa hör bl.a. vanlig mobilkommunikation (2G/3G/4G) som nyttjar det befintliga mobilnätet. Vidare används även andra typer av radiokommunikation, så kallade RF MeshNet, mikroradionätverk med kort räckvidd.

 

Strålskyddsmyndigheten har tagit fram riktlinjer för denna typ av radiobaserad kommunikation utifrån elektromagnetiska strålning. Dessa rekommendationer är framtagna utifrån Strålskyddslagen (1988:220). För frekvensområdet runt 900 MHz, vilket motsvarar mobilnätet, anges rekommenderade referensvärden till en fältstyrka av 4-10 W/m2. När en elmätare sänder mätdata via mobilnätet genererar detta en fältstyrka på högst 0,15 W/m2, vilket motsvarar 3,75 % av det lägsta angivna riktvärdet ovan.

 

När en RF MeshNET mätare skickar mätvärden genereras en fältstyrka av ca 0,007 W/m2, vilket motsvarar endast 0,2 % av det lägsta angivna riktvärdet ovan.

 

Det finns med andra ord en mycket god säkerhetsmarginal jämfört med de lägsta angivna riktvärdena, en faktor på 25 respektive 550 gånger mot rådande norm.

 

Aidons fjärravlästa mätare uppfyller gällande industristandarder, rådande myndighetskrav samt våra egna högt ställda kvalitetskrav. Säkerheten för människor och miljö är ett absolut krav i alla våra smarta mätarlösningar.

 

Bora Heggdal

VD Aidon Sverige